REGULAMIN
Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne


1. Organizatorem konkursu jest Grupa Wydawnicza Filia Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań, NIP: 9721253428, zwana dalej Organizatorem.
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/WydawnictwoFILIA/
lub www.facebook.com/filiamrocznastrona (zwanej dalej “Fanpage”)


Warunki uczestnictwa


1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunki udziału w konkursie są podane w opisie danego konkursu.
4. Czas trwania konkursu jest podany w opisie danego konkursu.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni za pośrednictwem FanPage’a.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody pod postem konkursowym.
7. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Wydawnictwo Filia/Fila Mroczna Strona pod adresem: www.facebook.com/WydawnictwoFILIA/ lub www.facebook.com/filiamrocznastrona Administratorem danych jest Grupa Wydawnicza Filia Sp. z o.o.. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, 61-615 Poznań, NIP: 9721253428Nagroda

1. Nagroda w konkursie jest podana w opisie konkursu.
2. Nagroda zostanie wysłana pocztą pod wskazany przez zwycięzcę adres.
3. Po nagrodę należy zgłosić się w wiadomości prywatnej w ciągu trzech dni od ogłoszenia zwycięzcy.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”/ lub mailem na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.