0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
Konkurs z "Zaplątanymi" i Zalando! Wygraj czerwone szpilki!
Zalando i Wydawnictwo Filia zapraszają do udziału
KONKURS "Wygraj czerwone szpilki!”

Kup w EMPIKU lub na empik.com książkę Emmy Chase „Zaplątani”, umieść kreatywne zdjęcie książki na tablicy fanpage’a www.facebook.com/seriatangled i wygraj voucher o wartości 500 złotych na zakup czerwonych szpilek w sklepie zalando.pl !!! Fundatorem nagrody jest Zalando SE.


REGULAMIN KONKURSU WYDAWNICTWA Filia PRZEPROWADZANEGO W PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”
Konkurs: "Wygraj czerwone szpilki!”

1. Organizator, sponsorzy nagród, czas i miejsce trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „Wygraj czerwone szpilki!”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia, grupa Termedia sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 8, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – vouchera o wartości 500 złotych jest firma Zalando SE
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 4 marca 2015 r. i trwać będzie do dnia 18 marca 2015 r.
1.4 Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym „Facebook” na fanpage’u www.facebook.com/seriatangled

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w serwisie społecznościowym „Facebook”, za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu
3.1. Konkurs odbywa się w portalu społecznościowym „Facebook” na stronach polskiego fanpage’u Serii Tangled Emmy Chase www.facebook.com/seriatangled w okresie 4 marca 2015 r. do 18 marca 2015 r.
3.2 Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien dokonać zakupu książki „Zaplątani”
w salonach empiku lub na empik.com w okresie 4 marca - 18 marca 2015 r., wysłać na kontakt@wydawnictwofilia.pl paragon zakupu oraz umieścić w tym okresie (do 18 marca 2015 włącznie) kreatywne zdjęcie egzemplarza książki na tablicy fanpage’a polskiego wydania książki www.facebook.com/seriatangled
3.3. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników Wydawnictwa Filia
3.4. Ogłoszenie wyników na fanpage’u i stronie www.wydawnictwofilia.pl nastąpi do dnia 22.03.2015 r.
3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher ufundowany przez firmę Zalando SE z siedzibą o adresie Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, o wartości 500 zł.
Nagrodą dodatkową dla wyróżnionych prac (3) będą książki Wydawnictwa FILIA o wartości do 50 PLN brutto.
3.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3.7 Zabronione jest wprowadzanie przez Uczestnika Konkursu na fanpage dotyczący Konkursu treści sprzecznych z prawem, w szczególności naruszających prawa osób trzecich.


4. Opodatkowanie nagród
4.1 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika oraz treść nadesłanych fotografii. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu i rozliczenia podatku dochodowego w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców nagród (1 głównej i 3 dodatkowych) Konkursu najpóźniej do dnia 22.03.2015 r.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl najpóźniej do dnia 23.03.2015 r.
6.3. W mailu informującym o wybranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który nagroda zostanie wysłana. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma zdobywca drugiego miejsca.
6.4. Nagrody nieodebrane po 30.03. 2015 przechodzą na rzecz Organizatora.
6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.


7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie internetowej i profilu „Facebook” wydawnictwa w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu „Facebook” fundatora nagrody.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 marca 2015 r.