0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
ZOSTAŃ BOHATERKĄ "ZBRODNI W WIELKIM MIEŚCIE"
Wciel się w bohaterkę najnowszej książki Alka Rogozińskiego "Zbrodnia w wielkim mieście" i weź udział w sesji zdjęciowej z autorem.
Uwaga! Uwaga! Organizujemy fotograficzny event! Lubicie książki Alka Rogozińskiego i chcecie wcielić się w postać z jego najnowszej książki „Zbrodnia w wielkim mieście”? Potrzebujemy trzech pań, które „zagrają” szalone trio z redakcji „Marzeń i sekretów”. Podczas sesji będziecie mogły oprzeć się na ramieniu Autora albo poczochrać jego świeżo co wystylizowaną czuprynę. Wystarczy jak prześlecie nam swoje zdjęcie z jakąkolwiek jego książką na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl, z tytułem wiadomości "Sesja z Alkiem Rogozińskim". Na propozycje czekamy do 23 września do 23:59, a sesja odbędzie się w Poznaniu 29 września. Rozstrzygnięcie 25 września.
Regulamin konkursu
Konkurs: „Zostań bohaterką Zbrodni w wielkim mieście”.

1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „Zostań bohaterką Zbrodni w wielkim mieście”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – wzięcie udziału w sesji zdjęciowej z autorem książki – Alkiem Rogozińskim, jest Organizator.
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 8 września 2018 r. i trwać będzie do dnia 23 września 2018 r.
1.4. Sesja zdjęciowa odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. w Poznaniu.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
3.1.1. Wykonać zadanie wskazane w artykule konkursowym zamieszczonym na stronie www.wydawnictwofilia.pl.
3.1.2. Pracę należy przesłać na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl w terminie do 23 września 2018 r. włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Zostań bohaterką Zbrodni w wielkim mieście”.
W mailu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
3.2. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z redaktor naczelnej Wydawnictwa Filia, kierownika projektu i Aleksandra Rogozińskiego.
3.3. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia nastąpi do dnia 25 września 2018 r.
3.4. Organizator nie pokrywa kosztów transportu dla Zwycięzców Konkursu.
3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest wzięcie udziału w sesji zdjęciowej z Aleksandrem Rogozińskim dla 3 osób. Dodatkowo do 3 osób, które prześlą najlepsze prace, zostaną wysłane dedykowane zestawy książek, składające się z:
- Alek Rogoziński, „Jak Cię zabić, kochanie?”
- Alek Rogoziński, „Do trzech razy śmierć”
- Alek Rogoziński, „Lustereczko powiedz przecie”
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej.

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2. Wartość nagrody (udział w sesji) jest równowarta 300 zł.
4.3. Wartość dedykowanych paczek wynosi 110,70 zł.
4.4. Nagrody o wartości poniżej 300 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.


5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 25 września 2018 r.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia najpóźniej do dnia 25 września 2018 r.
6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który zostaną wysłane dedykowane paczki. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor kolejnej najlepszej pracy.
6.4. Nagrody nieodebrane po 15 października 2018 r. przechodzą na rzecz Organizatora.
6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska lub inicjałów na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia.
8.4. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Filia sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kleeberga 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000545054 w celach związanych z organizowanym konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.09.2018 r.