0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
KONKURS WALENTYNKOWY "TATRY DLA DWOJGA"
WYNIKI KONKURSU!!!
Voucher na trzydniowy pobyt dla dwóch osób otrzymuje Pani Monika Pękul.
Serdecznie gratulujemy! :

Kup książkę „Tylko dobre wiadomości” Agnieszki Krawczyk, weź udział w konkursie i wygraj voucher na wyjazd w cudowne Tatry!!! Fundatorem nagrody jest Gorący Potok.
Aby wziąć udział w konkursie należy: napisać walentynkę do ukochanej osoby (max 500 znaków), sfotografować ją wraz z książką „Tylko dobre wiadomości” Agnieszki Krawczyk
oraz wysłać zdjęcie na adres: kontakt@wydawnictwofilia.pl
Autor zdjęcia z najpiękniejszą walentynką wygra romantyczny wyjazd dla Dwojga!
Konkurs rozpocznie się w dniu 31.01.18r. i będzie trwać do dnia 18.02.18r.

Regulamin konkursu:
Konkurs:
„Tatry dla Dwojga”1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „Tatry dla Dwojga ”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – vouchera na 3-dniowy pobyt w Szaflarach w Tatrach jest ośrodek Gorący Potok.
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 31 stycznia 2018 r. i trwać będzie do dnia 18 lutego 2018 r.


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników
i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.


3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
3.1.1. Dokonać zakupu książki Agnieszki Krawczyk „Tylko dobre wiadomości.
3.1.2. Aby wziąć udział w konkursie należy: napisać walentynkę do ukochanej osoby (max 500 znaków), sfotografować ją wraz z książką „Tylko dobre wiadomości” Agnieszki Krawczyk oraz wysłać zdjęcie na adres: kontakt@wydawnictwofilia.pl
W mailu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
3.2. Pracę należy przesłać na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl w terminie do 18 lutego 2018 r. włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Konkurs Tatry dla Dwojga”.
3.3. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników Wydawnictwa Filia i autorki książki Agnieszki Krawczyk.
3.4. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia nastąpi do dnia 22 lutego 2018 r.
3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na pobyt dla 2 osób w ośrodku Gorący Potok w Szaflarach ufundowany przez firmę Gorący Potok w Szaflarach.
Voucher obejmuje:
- 2 noclegi dla 2 osób
- 2 śniadania dla 2 osób
- masaż relaksacyjny dla każdej z osób
- dostęp do strefy basenowej, która obejmuje:
• 7 basenów termalnych
• jacuzzi
• kadzie z naturalną wodą siarkową
- dostęp do strefy Spa, która obejmuje:
• sauny suche
• sauny parowe
• tężnię solną
• kąpiele borowinowe
• kameralne niecki z surową wodą siarkową
Vaucher nie obejmuje kosztów dojazdu.
Termin ważności vaucheru to 4 miesiące, rozpoczynając od dnia 1.03.2018r., a kończąc w dniu 30.06.2018r.
Szczegóły wykorzystania vouchera (dokładny termin) zwycięzca ustala z Fundatorem wycieczki.
3.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
4.3 Wartość vouchera po rabatach wynosi 700 zł.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
5.4. Organizator nie odpowiada za pobyt w ośrodku Gorący Potok, ani transport. Datę wykorzystania vouchera zwycięzca ustala z ośrodkiem Gorący Potok w Szaflarach, które jest fundatorem pobytu w Tatrach.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r.
6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który voucher zostanie wysłany. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor drugiej najlepszej pracy.
6.4. Nagrody nieodebrane po 9 marca 2018 przechodzą na rzecz Organizatora.
6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.


7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia i ośrodka Gorący Potok.


9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2018 r.