0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
KONKURS "Uchwyć To jedno lato w Twoim mieście”
WYNIKI KONKURSU!!!
Wyniki konkursu "Uchwyć to jedno lato w Twoim mieście"!!!

Rowery w poszczególnych miastach wygrywają:

Szczecin: Gabriela Chromiec
Gdańsk: Małgorzata Buczma-Piaseczna
Wrocław: Czesława Gut
Warszawa: Małgorzata Bodziuch
Kraków: Justyna Miarecka
Poznań: Monika Pękul

Rowery będzie można odebrać we wskazanym przez Wydawnictwo Salonie Empik w dniach 5-9.07.2017r.
Wszyscy nagrodzeni otrzymają od nas maila z informacją.

Nagrody niespodzianki / książki, wyślemy do: Ilona Maciejuk, Joanna Nawara, Joanna Piwosz i Magdalena Czyż.

Serdecznie gratulujemy!
Aby wziąć udział w konkursie należy kupić w dowolnym salonie Empik lub na empik.com książkę To jedno lato oraz zrobić jej zdjęcie. Na zdjęciu musi się znaleźć książka Doroty Milli „To jedno lato” na tle lata w Twojej ulubionej okolicy. Zgłoszenia na Konkurs należy wysłać na adres mailowy: kontakt@wydawnictwofilia.pl wraz ze skanem lub zdjęciem paragonu z Empiku lub nr zamówienia z empik.com, a w temacie należy napisać „To jedno lato” + nazwę miasta, z którego chcecie odebrać swój rower! (Do wyboru: Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin.)


Regulamin konkursu:
Konkurs:
„Uchwyć To jedno lato w Twoim mieście”1. Organizator, sponsor nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród „Uchwyć To jedno lato w Twoim mieście”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 13 czerwca 2017 r. i trwać będzie do dnia 30 czerwca 2017 r.


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników
i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.


3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
3.1.1. Zakupić w dowolnym salonie Empik lub poprzez empik.com książkę Doroty Milli To jedno lato, samodzielnie wykonać jej zdjęcie na tle dowolnie wybranego krajobrazu. Zgłoszenie na Konkurs należy wysłać na adres mailowy: kontakt@wydawnictwofilia.pl wraz ze zdjęciem lub skanem paragonu z Empiku lub nr zamówienia z empik.com, w temacie wiadomości należy napisać „To jedno lato” + nazwę miasta, z którego dana osoba chce odebrać wygrany rower! (Do wyboru: Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin.)
3.1.2. Podać w mailu imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres
e-mail.
3.2. Zdjęcie należy przesłać na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl w terminie do 30 czerwca 2017r. włącznie (do godziny 23:59).
3.2. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników Wydawnictwa Filia.
3.3. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia nastąpi do dnia 3 lipca 2017 r.
3.4. Nagrodami głównymi w Konkursie jest 6 damskich rowerów miejskich będących wcześniej przez 3 tygodnie ekspozycją reklamową w 6 salonach Empiku.
3.5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przesłanych zdjęć.
3.6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik zaświadcza, że jest autorem przesłanego do Organizatora zdjęcia, a także wyraża zgodę na jego publikację.

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie
z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
4.3 Wartość nagrody w postaci roweru wynosi 549,00 zł.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator nie wysyła nagrody. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do osobistego odbioru nagrody ze wskazanego przez Organizatora Salonu Empik z jednego z sześciu miast, które Uczestnik Konkursu wybiera w momencie wysyłania swojego zgłoszenia. (Do wyboru: Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin.)
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,
o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej www.wydawnictwofilia.pl
5.5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia roweru powstałe podczas jego ekspozycji w Salonie Empik.


6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej Konkursu (6 osób) drogą mailową najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 r.
6.2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia najpóźniej do dnia 3 lipca 2017 r.
6.3. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody z Salonu Empik
w wybranym przez siebie jednym z sześciu miast (Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Szczecin.) w terminie 5-9.07.2017r. w godzinach otwarcia Salonu. Wyboru miasta należy dokonać w momencie wysłania zgłoszenia na Konkurs wpisując jego nazwę w temacie wiadomości. Salon Empik w danym mieście zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu. Nie ma możliwości wysłania nagród.
6.4. Nagrody nieodebrane po 9 lipca 2017 przechodzą na rzecz Organizatora.
6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
6.6. Nagroda zostanie wydana w stanie w jakim będzie po 3-tygodniowej ekspozycji
w Salonie Empik.

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia.


9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2017 r.