0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
KONKURS "OPOWIEDZ NAM SWOJĄ HISTORIĘ..."
Już teraz Twoja historia może stać się inspiracją dla najnowszej powieści Gabrieli Gargaś!
Często powtarzasz, że Twoje życie to gotowy materiał na książkę? A może spotkała Cię przygoda, która aż prosi się o opowiedzenie? Świetnie!

Już teraz Twoja historia może stać się inspiracją dla najnowszej powieści Gabrieli Gargaś!

Wystarczy, że spiszesz swoją historię (max 1800 znaków ze spacjami) i prześlesz ją na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl, z tytułem wiadomości „Opowiedz nam swoją historię…”

Jeśli Twoja historia urzeknie jurorów, wtedy stanie się ona inspiracją dla nowej powieści Gabrieli Gargaś - autorki, której książki trafiły już do setek tysięcy polskich czytelniczek. Dodatkowo w książce pojawi się dedykacja dla Ciebie. Jeśli jednak będziesz wolała pozostać anonimowa, oczywiście uszanujemy Twoje zdanie.

Konkurs potrwa od 6 do 30 czerwca, zaś rozstrzygnięcie nastąpi do 15 lipca. Wśród nadesłanych propozycji jury wybierze również trzy najlepsze prace, których autorki zostaną nagrodzone dedykowanymi paczkami z książkami. W skład jury prócz Gabrieli Gargaś wejdą także redaktor naczelna Wydawnictwa Filia i administrator strony ONA CZYTA.


Regulamin konkursu

Konkurs: „Opowiedz nam swoją historię…”

1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „Opowiedz nam swoją historię…”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – wykorzystaniem zwycięskiej historii i dedykacji w nowej powieści Gabrieli Garbaś i dedykowanych paczek z książkami, jest Organizator.
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 6 czerwca 2018 r. i trwać będzie do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
3.1.1. Wykonać zadanie wskazane w artykule konkursowym zamieszczonym na stronie www.wydawnictwofilia.pl.
3.1.2. Pracę należy przesłać na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl w terminie do 30 czerwca 2018 r. włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Opowiedz nam swoją historię…”.
W mailu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
3.2. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z redaktor naczelnej Wydawnictwa Filia, administratora strony ONA CZYTA i Gabrieli Gargaś.
3.3. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia nastąpi do dnia 15 lipca 2018 r.
3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest wykorzystanie zwycięskiej historii i zamieszczenie dedykacji w nowej powieści Gabrieli Garbaś. Dodatkowo do 3 osób, które prześlą najlepsze prace, zostaną wysłane dedykowane zestawy książek, składające się z:
- Gabriela Gargaś, „Minione chwile”
- Gabriela Gargaś, „Taka jak Ty”
- Gabriela Gargaś, „Zanim wstanie dla nas słońce”
3.6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej.

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
4.3 Wartość dedykowanych paczek wynosi 110,70 zł.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 15 lipca 2018r.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia najpóźniej do dnia 15 lipca 2018 r.
6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który zostaną wysłane dedykowane paczki. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor kolejnej najlepszej pracy.
6.4. Nagrody nieodebrane po 31 lipca 2018 przechodzą na rzecz Organizatora.
6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska lub inicjałów na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia.
8.4. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Filia sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kleeberga 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000545054 w celach związanych z organizowanym konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2018 r.