0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
KONKURS "Mój prywatny ósmy cud świata"
WYNIKI KONKURSU!!!!
Książkę "ÓSMY CUD ŚWIATA" wygrywają:

Anna Maślanka
Beata Stefańczyk
Dorota Wróblewska
Grzegorz Hubar
Patrycja Ilków


Kup w Empiku książkę Magdaleny Witkiewicz „Czereśnie zawsze muszą być dwie”, weź udział w konkursie i wygraj najnowszą książkę autorki - „Ósmy cud świata”!!!

W dniach 14-27.08.2017 r. w wybranych egzemplarzach książki „Czereśnie zawsze muszą być dwie”, sprzedawanych w Salonach Empik czekają na Was specjalne zakładki zapowiadające nową powieść Magdaleny Witkiewicz. Na zakładkach przygotowaliśmy dla Was specjalne zadanie! Dokończcie zdanie „Mój prywatny ósmy cud świata to…”, zróbcie zdjęcie uzupełnionej zakładki i prześlijcie do nas na adres: kontakt@wydawnictwofilia.pl. Pięć najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy najnowszą powieścią Autorki!

Regulamin konkursu:
Konkurs:
„Mój prywatny ósmy cud świata”1. Organizator, sponsor nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród „Mój prywatny ósmy cud świata”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 sierpnia 2017 r. i trwać będzie do dnia 14 września 2017 r.


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników
i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.


3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien:
3.1.1. Zakupić w dowolnym salonie Empik książkę Magdaleny Witkiewicz Czereśnie zawsze muszą być dwie, dokończyć znajdujące się na zakładce zdanie „Mój prywatny ósmy cud świata to…”, wykonać zdjęcie zakładki i przesłać je drogą mailową do Wydawnictwa Filia. Zgłoszenie na Konkurs w postaci zdjęcia uzupełnionej zakładki należy wysłać na adres: kontakt@wydawnictwofilia.pl, a w temacie wiadomości należy napisać „Mój prywatny ósmy cud świata”
3.1.2. Podać w mailu imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres
e-mail.
3.2. Zdjęcia zakładki należy przesłać na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl w terminie do 14 września 2017r. włącznie (do godziny 23:59).
3.2. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników Wydawnictwa Filia.
3.3. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwofilia.pl nastąpi do dnia 18 września 2017 r.
3.4. Nagrodą w Konkursie jest najnowsza książka Magdaleny Witkiewicz „Ósmy cud świata”. Przewidzianych nagród jest 5.
3.5. Wydawnictwo Filia zastrzega, że zakładki znajdują się w wybranych egzemplarzach książki „Czereśnie zawsze muszą być dwie” Magdaleny Witkiewicz, która będzie
w sprzedaży w Salonach Empik w ramach tzw. Umbrelli w dniach 14-27.08.2017r.
3.6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przesłanych zdjęć.
3.7. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na jego publikację zdjęcia przesłanej zakładki.

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie
z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
4.3 Wartość nagrody w postaci książki wynosi 36,90 zł.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator Konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu,
o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników za pośrednictwem swojej strony internetowej www.wydawnictwofilia.pl


6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi zwycięzców o wygranej w Konkursie (5 osób) drogą mailową najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.
6.2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl najpóźniej do dnia 18 września 2017 r.
6.3. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu drogą pocztową w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora ze zdjęć nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia.


9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2017 r.