0
TWÓJ KOSZYK
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI
POLITYKA PRYWATNOŚCI WYDAWNICTWA FILIA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWAWydawnictwo Filia sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej jako Filia) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franciszka Kleeberga 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545054, NIP: 9721253428, REGON: 360861542 , jest administratorem serwisu zamieszczonego pod adresem http://wydawnictwofilia.pl.

Niniejsza strona informuje o naszej polityce informacyjnej, zbieraniu, przetwarzaniu i ujawnianiu danych osobowych podczas używania naszego serwisu.


§1. Zbieranie informacji i ich używanie

1. W ramach korzystania z naszego serwisu Administrator może gromadzić następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania.
2. Dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach – świadczenia usług poprzez serwis,
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Środki te aktualizujemy.
4. Masz prawo w każdym momencie do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie twoich danych poprzez wysłanie do Administratora wiadomości e-mail z żądaniem wycofania udzielonej zgody.
5. Administrator nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

§2. Dane zbierane przez przeglądarki
1. Administrator może także zbierać informacje przesyłane przez przeglądarki internetowe używane w trakcie korzystania z usług Administratora (log data). Informacje te mogą dotyczyć takich danych jak numer IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony serwisu Administratora, które dana osoba odwiedza korzystając z usług Administratora, czas oraz datę wizyty klienta, czas spędzony na stronach Administratora oraz inne statystyki.
2. W nawiązaniu do powyższego, Administrator może używać usług osób trzecich takich jak Google Analytics, które zbierają, monitorują oraz analizują tego typu informacje w celu zwiększania funkcjonalności usług Administratora. Podmioty trzecie mają własne polityki prywatności w jaki sposób wykorzystują tego typu informacje.

§3. Ciasteczka

1. Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające małą ilość informacji, które mogą być uważane za dane osobowe. Pliki cookies to pliki wysyłane ze strony internetowej od przeglądarki internetowje klienta, następnie przechowywane na dysku twardym klienta.
2. Administrator używa plików cookies do zbierania informacji. Każdy może w ustawieniach swojej przeglądarki zdecydować na brak lub wysyłanie poszczególnych plików. Jeśli klient nie akceptuje plików cookies, klient może w pełni nie mieć dostępu do świadczonych przez Administratora usług.

§4. Twoje prawa
1. Masz prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Twojej osoby, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od ciebie - wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
2. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) cofasz zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
4. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość twoich danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a klient sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych.
5. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Twojej osoby oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. Administrator poinformuje każdego odbiorcę, któremu dane zostały ujawnione o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, które dokonaliśmy na podstawie wyżej wskazanych postanowieniach, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach, jeżeli tego zażądasz.

§5. Stosowanie zasad bezpieczeństwa
1. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszą polityką i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przez Administratora przeglądom i uaktualniane.
2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Takimi środkami są:
a) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
b) pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
c) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
d) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
e) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§6. Polityka dotycząca małoletnich
1. Usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu nie są adresowane dla osób poniżej 18 roku życia.
2. Administrator świadomie nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz informacje, że ktoś Administratorowi przekazał dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia, prosimy o kontakt. Jeśli Administrator uzyska informacje o tym, że zebrano dane osobowe osoby poniżej 18 roku życia bez weryfikacji tego ze strony rodzica lub opiekuna, Administrator podejmie działania, aby usunąć takie informacje z serwerów.

§7. Zmiany polityki
Administrator może aktualizować niniejszą politykę od czasu do czasu. Administrator poinformuje o każdorazowej zmianie tego dokumentu poprzez zamieszczenie nowego dokumentu na niniejszej stronie.