0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
Konkurs: „Zakochane Zakopane – najbardziej romantyczne miejsce na świecie”
Zapraszamy!
Regulamin konkursu

Konkurs: „Zakochane Zakopane – najbardziej romantyczne miejsce na świecie”

1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „Zakochane Zakopane – najbardziej romantyczne miejsce na świecie” zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – książek, jest Organizator.
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 5 grudnia 2018 r. i trwać będzie do dnia 7 grudnia 2018 r.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
3.1.1. Wykonać zadanie wskazane w poście konkursowym zamieszczonym na fanpage Wydawnictwo FILIA na Facebooku.
3.1.2. Odpowiedzi należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.
3.2. Wyboru zwycięzców dokona jury złożone z pracowników Wydawnictwa Filia.
3.3. Ogłoszenie wyników na profilu Facebook Wydawnictwa Filia nastąpi do dnia 10 grudnia 2018 r.
3.5. Nagrodą w Konkursie są trzy egzemplarze książki „Zakochane Zakopane”, po jednym egzemplarzu dla każdego z trzech zwycięzców.

4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
4.3 Wartość jednej nagrody wynosi 39,90 zł.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018r.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu Facebook Wydawnictwa Filia najpóźniej do dnia 10 grudnia 2018 r.
6.3. W komentarzu na Facebooku informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który zostaną wysłane nagrody.
6.4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z pomysłu nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji pomysłów przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia.

9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.12.2018 r.