0
TWÓJ KOSZYK
 
WYDARZENIA
KONKURS „SPA DLA DWOJGA”
Kup książkę „Biuro M” Magdaleny Witkiewicz i Alka Rogozińskiego, weź udział w konkursie i wygraj voucher na wyjazd do SPA!!!
Fundatorem nagrody są „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław.
Aby wziąć udział w konkursie należy: kupić książkę „Biuro M”, sfotografować ją i umieścić w swoich social media (Facebook, Instagram lub blog), a następnie wysłać nam link na adres: kontakt@wydawnictwofilia.pl
Autor zdjęcia z najpiękniejszą kompozycją wygra wyjazd dla Dwojga!
Konkurs rozpocznie się w dniu 01.06.18r. i będzie trwać do dnia 11.06.18r.

Regulamin konkursu

Konkurs: „SPA dla Dwojga”1. Organizator, sponsorzy nagród i czas trwania konkursu
1.1. Organizatorem konkursu „SPA dla Dwojga ”, zwanego dalej „Konkursem” jest firma Wydawnictwo Filia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 2, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Fundatorem nagrody – vouchera na 3-dniowy pobyt w SPA są „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław
1.3. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2018 r. i trwać będzie do dnia 11 czerwca 2018 r.


2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna za wyjątkiem pracowników
i przedstawicieli Organizatora oraz Fundatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.


3. Zasady Konkursu
3.1. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik powinien:
3.1.1. Aby wziąć udział w konkursie należy: kupić książkę „Biuro M”, sfotografować ją i umieścić w swoich social media (Facebook, Instagram lub blog), a następnie wysłać nam link na adres: kontakt@wydawnictwofilia.pl
W mailu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail.
3.1.2. Pracę należy przesłać na adres kontakt@wydawnictwofilia.pl w terminie do 11 czerwca 2018 r. włącznie (do godziny 23:59) z dopiskiem: „Konkurs SPA dla Dwojga”.
3.2. Wyboru zwycięzcy dokona jury złożone z pracowników Wydawnictwa Filia.
3.3. Ogłoszenie wyników na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia nastąpi do dnia 12 czerwca 2018 r.
3.5. Nagrodą główną w Konkursie jest voucher na pobyt dla 2 osób w ośrodku „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław. Voucher obejmuje pakiet „Bajeczne chwile”:
- 2 noclegi dla 2 osób
- całodzienne wyżywienie dla 2 osób
- korzystanie z sauny oraz jacuzzi
- 2 masaże ciepłymi świecami
- 2 termalne kąpiele perełkowe
- 2 zajęcia fitness wg aktualnego grafiku lub zamiennie zabiegi z zakresu fizykoterapii
- manicure
Vaucher nie obejmuje kosztów dojazdu.
Termin ważności vaucheru to 4 miesiące, rozpoczynając od dnia 18.06.2018r., a kończąc w dniu 18.10.2018r.
Szczegóły wykorzystania vouchera (dokładny termin) zwycięzca ustala z Fundatorem wycieczki.


4. Opodatkowanie nagród
4.1. Należny podatek dochodowy z tytułu wygranej pokryje zwycięzca konkursu zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.2 Nagrody o wartości poniżej 760 zł w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307) podlegają zwolnieniu z opodatkowania.
4.3 Wartość vouchera po rabatach wynosi 700 zł.

5. Odpowiedzialność Organizatora
5.1. Organizator konkursu ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
5.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Uczestnika. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia nagród przez Pocztę Polską lub kuriera.
5.4. Organizator nie odpowiada za pobyt w ośrodku „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław, ani transport. Datę wykorzystania vouchera zwycięzca ustala z ośrodkiem „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław.
5.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje Uczestników.

6. Odbiór nagrody
6.1. Organizator zawiadomi droga mailową zwycięzców Konkursu najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018r.
6.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wydawnictwofilia.pl oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018 r.
6.3. W mailu informującym o wygranej, laureat będzie poproszony o potwierdzenie swoich danych i podanie adresu, na który voucher zostanie wysłany. Jeśli nie odpowie w ciągu 3 dni od daty wysłania e-maila, nagrodę otrzyma autor drugiej najlepszej pracy.
6.4. Nagrody nieodebrane po 30 czerwca 2018 przechodzą na rzecz Organizatora.
6.5. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.


7. Reklamacje
7.1. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu sprawować będzie Komisja Reklamacyjna powołana przez Organizatora.
7.2. Uczestnikowi przysługuje prawo wnoszenia reklamacji dotyczących zasad przeprowadzenia Konkursu wyłącznie w formie pisemnej z podaniem w szczególności swojego imienia i nazwiska, adresu, żądania oraz rodzaju naruszenia regulaminu Konkursu.
7.3. Reklamacje można składać w siedzibie Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu i pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.
7.4. Komisja Reklamacyjna rozpatruje wniesioną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7.5. Postanowienia Komisji Reklamacyjnej są ostateczne i nie przysługuje od nich prawo odwołania.

8. Prawa autorskie i prawo korzystania
8.1. Przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu, poprzez wyrażenie zgody na udział w konkursie, oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z prac nie będzie naruszało jakichkolwiek praw, a w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, osób trzecich, fizycznych, prawnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.
8.2. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników Konkursu bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia, co przedstawiciele ustawowi uczestników Konkursu akceptują poprzez wyrażenie zgody na udział w Konkursie.
8.3. Każdy z Uczestników Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na stronie www.wydawnictwofilia.pl w przypadku wygrania Konkursu oraz na profilu Facebook Wydawnictwa Filia i ośrodka „SOLANKI” Uzdrowisko Inowrocław.
8.4. Biorąc udział w Konkursie każdy Uczestnik Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawnictwo Filia sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kleeberga 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000545054 w celach związanych z organizowanym konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i rozpatrywaniem reklamacji.


9. Postanowienia końcowe
9.1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wydawnictwofilia.pl.
9.2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
9.3. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Organizatora.
9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r.